MEET OUR FRIENDY TEAM!

Nicola Mitroussis

Nicola Mitroussis- Practice Manager

Pina Viglis

Pina Viglis- Assistant Practice Manager

Jasmin Taylor

Jasmin Taylor- Dental Nurse

Desi Keramidis

Desi Keramidis- Dental Nurse